• English
  • Latviešu
  • Russian

Juridiskie pakalpojumi

Galvenie mūsu piedāvāto pakalpojumu veidi:

Darījumu plānošana un juridiskais atbalsts ietver:

  • līdzdalību juridiskajos darījumos un to juridisko atbalstu, sākot no plānošanas stadijas, optimālu juridisko un nodokļu risinājumu izvēli;
  • nepieciešamo līgumu un citu juridisko instrumentu izstrādi, otru pušu sagatavoto dokumentu analīzi un koriģēšanu;
  • dalību pārrunās ar kontrahentiem un regulatoriem;
  • nodrošinām panākto vienošanos precīzu iemiesošanu juridiski pareizos dokumentos;
  • noslēgto darījumu izpildes kontroli;
  • citas darbības, kas nepieciešamas veiksmīgai darījumu īstenošanai.

Mēs izstrādājam gan juridiskus risinājumus konkrētām situācijām (piemēram, līgumu par konkrēta uzņēmuma akciju pirkšanu un pārdošanu), gan tipveida risinājumus (tipveida pirkšanas-pārdošanas, piegādes, pakalpojumu sniegšanas līgumus utt.).

Tipveida risinājumu izstrāde var ietvert dokumentu kopuma izstrādi, piemēram, pieteikumu, līgumu, līguma grozījumus utt.

Atkarībā no klienta uzņēmējdarbības veida tipveida līgumu var sastādīt kā klienta noteikumu kopumu (darījumu noteikumus, privātuma politiku, noteikumus sūdzību izskatīšanai utt.), piemēram, klienta mājaslapā ievietojamos noteikumus, piedāvājumu klientam un klienta pieņemšanu.

Bez tam mēs analizējam un identificējam klienta kontrahentu sagatavoto dokumentu juridiskos riskus un veicam izmaiņas pieļaujamajā apjomā.

Mēs izstrādājam pilnu dokumentu paketi interneta veikalu, fin-tech uzņēmumu, dažādu pakalpojumu sniegšanas portālu darba regulēšanai.

Bez tam mēs veicam jau esošo risinājumu auditu un veicam to precizēšanu un optimizāciju.

Uzņēmumu apvienošanai vai pārņemšanai nepieciešamā juridiska atbalsta nodrošināšana. Mēs nodrošinām gan pilnu ar apvienošanos un pārņemšanu saistīto juridisko pakalpojumu paketi, gan veicam kādu atsevišķu tās daļu, piemēram, veicam atsevišķas struktūras vai virziena juridisko (due diligence) izpēti.

Mēs nodrošinām pienācīgu juridiskās komponentes nodrošinājumu korporatīvo struktūru plānošanā, tostarp attiecībā uz civiltiesiskās atbildības, nodokļu saistību, pakļautības attiecību, kontroles un cita kontroli.

Mēs izstrādājam jebkādus korporatīvo struktūru iekšējos normatīvos dokumentus (vietējos aktus), gan to kas nav publiski , gan tos, kas paredzēti publicēšanai. Cita starpā ar darba likumdošanu saistīto dokumentu paketes (tādus dokumentus kā darba līgumu, amata instrukciju, iekšējās kārtības noteikumu) izstrāde, dažādu procedūru (organizācijas iekšējo procesu aprakstu-instrukciju) izstrāde utt.

Pienācīga nodokļu faktoru ņemšana vērā, plānojot atsevišķus darījumus un korporatīvās struktūras kopumā, kā arī veicot esošo struktūru auditu.

Mēs nodrošinām juridiski pareizu sadarbību starp klientu un ārvalstu juridiskajām firmām gadījumā, ja klients tās piesaista pakalpojumu sniegšanai ārzemēs.

Šis pakalpojums ir aktuāls, pirmkārt, dārgu ārvalstu juridisko firmu (piemēram, augstākā līmeņa angļu vai franču firmu) piesaistīšanas gadījumos, kad sadarbības procesu var atvieglot un daļu no mazāk sarežģītā juridiskā darba var veikt ar klienta spēkiem, taču klientam pašam nav atbilstošu resursu vai šie resursi ir aizņemti, pildot citus uzdevumus. Uzņemoties šo darbu, mēs nodrošinām klientam ievērojamu līdzekļu ietaupījumu (bieži vien 50% un vairāk), pateicoties daudzkārtējai mūsu stundas un attiecīgās ārvalstu firmas juristu darba laika izcenojuma atšķirībai.

Mēs nodrošinām pilna to jautājumu spektra juridisko segumu, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegādi, īpašumtiesībām, pārvaldīšanu, aizsardzību un nodošanu.

Mēs nodrošinām klientu interešu pārstāvību tiesās civillietās un administratīvajos strīdos (piemēram, nodokļu strīdos, strīdos, kas saistīti ar būvatļaujām, dažādu licenču izsniegšanu vai anulēšanu utt.), kā arī dažās krimināllietu kategorijās.

Mēs nodrošinām klientu interešu pārstāvību sabiedriskajās iestādēs, tostarp gan valsts, gan pašvaldību struktūrās un saskarsmē ar ierēdņiem.

Konsultācijas un palīdzība atbilstoša ​​uzņēmējdarbības priekšmeta izvēlē un veidošanā, reģistrācijai nepieciešamo dokumentu paketes izveidošana, kā arī direktoru un akcionāru sapulču lēmumu sagatavošana, kas attiecīgi ietekmē korporatīvās izmaiņas. Atbalsts bankas konta atvēršanā. Nodrošinām pilnu darbību spektru juridisko personu un to apvienību likvidācijas gadījumā.

Uzņēmuma stāvokļa juridisks novērtējums pēc maksātnespējas pazīmju konstatēšanas, saistību audits, ieteikumu un uzņēmuma vadības rīcības plāna izstrāde, dokumentu paketes sagatavošana uzņēmuma tiesiskās aizsardzības / maksātnespējas procesa uzsākšanai, sakaru uzturēšana un regulēšana ar maksātnespējas administratoru uzņēmuma tiesiskās aizsardzības / maksātnespējas procesā.

Kontakts